برای کنکوری ها

افراد از نظر شیوه یادگیری به 4 طبقه دسته بندی می شوند

1-دیداری: آنچه می بینند یادمیگیرند.

2- شنیداری: به گوش ها اعتماد دارند.

3-نوشتاری: باید بنویسند تا یادبگیرند.

4- جنبشی: این دسته دوست دارند با تجربه و عمل یاد بگیرند.


نتیجه: اگر هر فردی به شیوه خودش یاد بگیرد میزان یادگیری او بالاتر می رود👆👆👆

telegram.me/razmgir