فقط با جا به جا کردن یک رقم تساوی نادرست زیر را درست کنید :