فرض کنید نمودار تابع f به شکل زیر باشد.


 

در این صورت نمودار تابع شبیه کدامیک از گزینه ها است؟

 توضیح: نمودار همه گزینه ها در نقطه x=1 تعریف نشده اند.