خوب سوال قبلی که کسی جواب نداد . 
این سوال که به نظرم ساده تر هست رو ببینم کسی هست بحله ( حل کنه !! ) ؟! 


آقا یا خانوم عنبری جواب درست گفت . 

پاسخ در ادامه مطلب : ...