در شکل بالا یک مکعب باز شده داریم. می خواهیم آنرا تا بزنیم تا مجددا این مکعب را ایجاد کنیم. به نظر شما کدامیک از مکعب ها                      می تواند جواب این تست باشد؟

                          جواب: با حل معادله ساده روبرو گزینه مورد نظر را معلوم می شود : 
(89*33)-(734*4)=جواب
                                     از سایت  : ihoosh.ir
مhc