دو خبر خوش

1. برادرم "مهندس اردوان رزمگیر" افتخار داد و از امروز بخش ریاضی وبلاگ با حضور ایشون فعال شد.

2. سرویس ویدئو وبلاگ فعال شد .

باشد که رستگار شویم!