تخمین رتبه دوستان کنکوری با استفاده ازنرم افزار  آنلاین سایت گزینه دو ، با انتخاب سهمیه و رشته و منطقه حدود رتبه خودتان را تخمین بزنید . 

نرم افزار تخمین رتبه گزینه دو