سوال سوم میزاریم ببینیم کی جواب میده ! 


 متاسفانه کسی جواب درست نداد . 

پاسخ در ادامه ... 


بنابراین :